Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w Nawigatorze Kultury działającym pod adresem NawigatorKultury.pl, zasady korzystania z tych usług oraz zasady ochrony danych osobowych jego Użytkowników. 

2. Wydawcą Magazynu Nawigator jest ENOKS Magdalena Stasiak z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 9a.

3. Tytuł “Nawigator Kultury” jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. 

II. Terminy i oznaczenia

Nawigator Kultury – dalej jako NawigatorKultury.pl  – internetowy magazyn o charakterze informacyjno-kulturalnym prowadzony pod adresem NawigatorKultury.pl

Właściciel – Magdalena Stasiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ENOKS Magdalena Stasiak z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Wyszyńskiego 9a, NIP 8652450443 REGON 383145150

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z bezpłatnych lub płatnych usług Nawigatora Kultury

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady działalności Portalu

III. Warunki technicznie korzystania z Magazynu 

NawigatorKultury.pl można przeglądać na każdym urządzeniu mającym dostęp do Internetu przy pomocy przeglądarki internetowej. Do pełnego i prawidłowego korzystania z NawigatorKultury.pl Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci internet z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania internetu. 

IV. Ogólne warunki działania i korzystania z magazynu Nawigator Kultury

Głównym założeniem Magazynu jest stworzenie przestrzeni dla Użytkowników, w której uzyskają informację o szeroko rozumianych wydarzeniach kulturalnych w Stalowej Woli, Nisku i Sandomierzu, tworząc tym samym płaszczyznę dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, jak również dla odbiorów. 

Treści udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie, o ile co innego nie wynika z treści NawigatorKultury.pl, w szczególności dotyczy to usług o charakterze reklamowym i promocyjnym.

Usługi świadczone za pośrednictwem NawigatorKultury.pl polegają na oferowaniu płatnych usług reklamowych, dostarczaniu informacji o wydarzeniach kulturalnych, publikacji m.in. artykułów, recenzji, wywiadów, opinii autorskich i komentarzy na temat ważnych wydarzeń kulturalnych 

Udostępnianie Użytkownikom treści o charakterze reklamowym na stronie NawigatorKultury.pl jest możliwe. Właściciel przy tym podkreśla, że bez zamieszczania w NawigatorKultury.pl treści o charakterze reklamowym i promocyjnym nie byłoby możliwe finansowanie działalności NawigatorKultury.pl a tym samym propagowanie wydarzeń kulturalnych. Mając na uwadze wskazane okoliczności Właściciel zastrzega sobie prawo do prezentowania w NawigatorKultury.pl Użytkownikom materiałów reklamowych i promocyjnych oraz podejmowania współpracy polegającej na finansowaniu realizacji misji NawigatorKultury.pl

Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę. 

Podmiot dostarczający materiały prasowe, które mają być opublikowane na NawigatorKultury.pl oświadcza, że przysługuje mu prawo do swobodnego rozporządzania prawami pokrewnymi, autorskimi i prawami zależnymi oraz posiada wszelkie uprawnienia i zgody osób trzecich wymagane obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności majątkowe prawa autorskie, a także prawa do wykorzystania wizerunku i że z tego tytułu żaden podmiot trzeci nie będzie wysuwał wobec NawigatorKultury.pl jakichkolwiek roszczeń,  a w przypadku zgłoszenia takich roszczeń zobowiązuje się zaspokoić wszelkie należności, kary odszkodowania i inne, jakie będzie zmuszony ponieść Portal.

V. Wyłączenie odpowiedzialności Właściciela

Właściciel kierując się zasadą zaufania do Użytkowników NawigatorKultury.pl oraz mając na względzie zapoznanie się Użytkowników z informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie oraz działając w dobrej wierze, zakłada że Użytkownicy korzystają z usług Portalu w sposób w pełni legalny i nienaruszający praw osób fizycznych, prawnych, czy też jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym właściwe przepisy przyznają zdolność prawną. 

Właściciel dołoży wszelkich starań, żeby NawigatorKultury.pl funkcjonował w sposób ciągły. Zastrzega również,  że w funkcjonowaniu NawigatorKultury.pl mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Właściciel nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu NawigatorKultury.pl

VI. Postanowienia końcowe

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem praw Usługodawców, którzy korzystają z odpłatnych Usług.   

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.

Pytanie oraz uwagu dotyczące funkcjonowania NawigatorKultury.pl można kierować na adres redakcja@nawigatorkultury.pl 

Pytania, oświadczenia oraz wnioski dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres rodo@nawigatorkultury.pl  lub telefonicznie +48 601 751 076 oraz listownie na adres 37-450 Stalowa Wola, ul. Prymasa Wyszyńskiego 9a.